Powered by Smartsupp

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Platné do 19/07/2023

- k nájemní smlouvě uzavírané se spotřebiteli
- k nájemní smlouvě uzavírané s podnikateli

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Autopůjčovna Praha s.r.o., IČO: 093 02 697, se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 334096 (dále jen „ Pronajímatel“) poskytuje svým klientům (dále jen „ Nájemci“ či „ Nájemce“) pronájem osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství určených k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů (dále jen „ Vozidla“ či „ Vozidlo“) v souladu s těmito všeobecnými podmínkami nájmu motorového vozidla (dále jen „Všeobecné podmínky“).

1.2 Pronájem Vozidel se řídí nájemní smlouvou dle § 2201 a násl. občanského zákoníku, která je uzavírána v případě každého nájmu Vozidla Pronajímatele, a dále těmito Všeobecnými podmínkami, které tvoří přílohu nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“) a jsou její nedílnou součástí. Ve snaze maximalizovat přehlednost veškerých smluvních ujednání a být ve vztahu k Nájemci v nejvyšší možné míře transparentní obsahuje Smlouva komplexní úpravu vzájemných práv a povinností Pronajímatele a Nájemce; tyto Všeobecné podmínky jsou toliko doplněním Smlouvy, na níž navazují. V případě rozporů mezi ustanoveními Smlouvy (nepočítaje v to ustanovení Všeobecných podmínek) a Všeobecných podmínek mají přednost ustanovení Smlouvy.

2. Nájem Vozidla

2.1 Pronajímatel umožní Nájemci a Nájemce se zavazuje užívat Vozidlo na základě a za podmínek stanovených ve Smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a hodinou uvedenou ve Smlouvě se zánikem k okamžiku uplynutí sjednané nájemní doby.

2.2 Nájemce se podpisem Smlouvy zavazuje hradit Pronajímateli za užívání Vozidla v hotovosti nebo bezhotovostně nájemné a poplatky ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě.

2.3 V nájemném nejsou zahrnuty náklady za pohonné hmoty, úklid a mytí Vozidla, zahraniční dálniční známku (pokud dal Pronajímatel písemný souhlas s použitím Vozidla v zahraničí), poplatek za nadlimitní nájezd kilometrů (nebyl-li sjednán neomezený denní nájezd kilometrů), jakož i další náklady související s provozem Vozidla výslovně neuvedené v tomto článku Všeobecných podmínek nebo ve Smlouvě.

2.4 Sazba nájemného za pronájem Vozidla činí za každý započatý den částku ve výši uvedené ve Smlouvě.

3. Kauce / late charge

3.1 Nájemce je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy složit Pronajímateli v hotovosti, bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu nebo převodem na účet Pronajímatele vratnou kauci ve výši stanovené Smlouvou.

3.2 Kauce je určena k úhradě případných dluhů Nájemce ze Smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn kauci jednostranně započítat na úhradu nájemného, poplatků, smluvních pokut, náhrady škody, pokut uložených orgány státní správy nebo Policií České republiky a dalších pohledávek Pronajímatele ze Smlouvy, a to v souladu se Smlouvou.

3.3 Kauci lze nahradit souhlasem s provedením platby late charge, kterým Nájemce potvrdí oprávnění Pronajímatele uspokojit své nároky z platební nebo kreditní karty Nájemce.

3.4 Nespotřebovanou kauci Pronajímatel vrátí Nájemci nejpozději do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu, pokud nedošlo k poškození Vozidla. Pokud došlo k poškození Vozidla, vrátí Pronajímatel Nájemci kauci (její část) nejpozději do 90 dnů od ukončení nájemního vztahu.

4. Povinnosti Nájemce

4.1 Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vozidlo je dáno do užívání vždy jen konkrétní osobě uvedené ve Smlouvě. Tato osoba je oprávněna umožnit užívání Vozidla třetí osobě, popř. dál Vozidlo třetí osobě do podnájmu, pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele, popř. pokud je další osoba uvedena ve Smlouvě.

4.2 Nájemce je povinen při provozu Vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví, a v zemích bez rychlostního omezení dodržovat alespoň rychlostní limity dle Smlouvy.

4.3 Nájemce je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot.

4.4 Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádět s Vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu.

4.5 Nájemce nesmí zatěžovat Vozidlo nad přípustnou mez, musí se zdržet agresivní jízdy zahrnující prudké brždění a akceleraci, úmyslné jízdy smykem, driftování či vytáčení motoru do vysokých otáček ještě před jeho zahřátím. Nájemce se s Vozidlem nesmí účastnit soutěžních jízd a jiných motoristických závodů.

4.6 Nájemce nesmí použít Vozidlo k cestám mimo Českou republiku bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, ani ho tam dopravit jiným způsobem. Nájemci může být udělen souhlas k vycestování pouze pro určité země, města nebo trasy.

4.7 Nájemce je vždy a za všech okolností povinen při odstavení Vozidla toto řádně uzamknout a pokud je Vozidlo vybaveno i mechanickým zabezpečením (např. zámek řadicí páky), vždy ho použít.

4.8 Nájemce nesmí umývat Vozidlo v kartáčové myčce či mýt Vozidlo jiným kontaktním způsobem, neboť neodborným či nešetrným mytím a čistěním, popř. užitím nevhodných mycích a čistících přípravků a nástrojů dochází k nevratnému poškození laku Vozidla, popř. jeho interiéru, a tím i snížení hodnoty Vozidla. Za účelem splnění povinnosti nájemce udržovat Vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal (kdy např. za teplého počasí může po určité době dojít k nemožnosti odstranění znečištění od hmyzu), je nájemce povinen mýt Vozidlo v bezkontaktní myčce či svépomocí za použití vysokotlakého čističe WAP. Je zakázáno používat chemické prostředky na čištění a ošetřování karoserie a interiéru Vozidla a používat jakékoliv osvěžovače vzduchu.

4.9 Nájemce je povinen nechat Vozidlo před skončením nájmu umýt v Automyčce Express na adrese Novodvorská 1800/136, Praha 4, podlaží -1, (a za tímto účelem zarezervovat termín umytí). Vozidlo může být předáno zpět Pronajímateli až po jeho umytí. Paušální náhrada nákladů za mytí, čištění a dezinfekci Vozidla v Automyčce Express činí 2.000,- Kč bez DPH.

4.10 Pokud dojde k předčasnému vrácení Vozidla, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu, a to ve výši 100% nájemného za zbývající sjednanou dobu pronájmu, maximálně však za 7 dní pronájmu Vozidla. V době letní sezony (tj. v období od 1.5. do 30.9.) se smluvní pokuta pro vozy třídy „van“, „kabriolet“ a „elektro“ omezuje dobou 14 dní pronájmu.

5. Pohonné hmoty

5.1 Nájemné nezahrnuje náklady na pořízení pohonných hmot do Vozidla. Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo s plnou palivovou nádrží a Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s plnou palivovou nádrží předat zpět.

5.2 Dotankování pohonných hmot do Vozidla před předáním Vozidla zpět Pronajímateli musí být provedeno na veřejně přístupné čerpací stanici pohonných hmot vzdálené maximálně 5 km od Smlouvou uvedeného místa předání Vozidla zpět Pronajímateli.

6. Doplňkové příslušenství Vozidla

Pronajímatel poskytne Nájemci k Vozidlu na jeho žádost Pronajímatelem nabízené doplňkové příslušenství k Vozidlu, a to za úplatu dle platného ceníku Pronajímatele.

7. Storno podmínky

7.1 V případě, že Nájemce zruší svou objednávku nejpozději 48 hodin před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetím Vozidla), bude mu vrácena kauce v plné výši snížená pouze o storno poplatek ve výši 2.000,- Kč bez DPH určený na pokrytí administrativních nákladů Pronajímatele spojených se zrušením objednávky.

7.2 Pokud Nájemce zruší svou objednávku méně jak 48 hodin před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetí Vozidla), bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % nájemného za sjednanou dobu pronájmu, maximálně však za 3 dny pronájmu Vozidla. O tuto částku bude kauce snížena a zbytek kauce bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud je výše kauce nižší než výše storno poplatku, ponechává si Pronajímatel kauci v plné výši.

7.3 Pokud Nájemce zruší svou objednávku po dohodnutém čase převzetí Vozidla, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % nájemného za sjednanou dobu pronájmu, maximálně však za 7 dní pronájmu Vozidla. O tuto částku bude kauce snížena a zbytek kauce bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud je výše kauce nižší než výše storno poplatku, ponechává si Pronajímatel kauci v plné výši.

7.4 Pokud v důsledku pozdního zrušení nebo opomenutí zrušení objednávky Pronajímatel:

  • 7.4.1 marně přistaví Vozidlo mimo parkovací plochy Pronajímatele dle Smlouvy, může vyúčtovat paušální náhradu nákladů ve výši 2.500,- Kč bez DPH za přistavení mimo území hl. m. Prahy nebo ve výši 1.999,- Kč bez DPH za přistavení na území hl. m. Prahy,
  • 7.4.2 marně připraví Vozidlo k předání v sobotu, neděli či ve státním svátku, nebo v pracovních dnech v době od 17:00 hod do 9:00 hod, může vyúčtovat paušální náhradu nákladů ve výši 999,- Kč bez DPH. O tuto částku bude kauce snížena a zbytek kauce bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky.

7.5 Pokud Nájemce (popř. osoba jednající za Nájemce) po podpisu Smlouvy poruší povinnost podepsat nebo poskytnout některý z dokumentů předvídaných ve Smlouvě (např. vystavit zajišťovací směnku, nebo uzavřít dohodu o vyplňovacím právu směnečném), má Pronajímatel právo odstoupit od Smlouvy. Současně se přiměřeně uplatní body 7.3 a 7.4 těchto Všeobecných podmínek a Nájemce bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené v bodě 7.3 a paušální náhrady nákladů ve výši uvedené v bodě 7.4 těchto Všeobecných podmínek.

8. Storno podmínky – pronájem prázdninových vozů v době letní sezony

8.1 V době letní sezony (tj. v období od 1.5. do 30.9) se pro vozy třídy „van“, „kabriolet“ a „elektro“ (dále jen „prázdninové vozy“) uplatní následující speciální storno podmínky uvedené v tomto bodě Všeobecných podmínek. Důvodem je zvýšený zájem klientů o prázdninové vozy právě v letním období, kdy jsou jejich objednávky realizovány zpravidla s velkým časovým předstihem a na delší časové období, a tedy zrušení objednávky prázdninového vozu v letní sezoně je pro Pronajímatele spojeno s většími ztrátami než u ostatních vozů.

  • 8.1.1 Pokud Nájemce zruší svou objednávku prázdninového vozu v letním období více jak 7 dnů před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetí Vozidla), bude mu účtován storno poplatek ve výši 2.000,- Kč bez DPH určený na pokrytí administrativní nákladů Pronajímatele spojených se zrušením objednávky.
  • 8.1.2 Pokud Nájemce zruší svou objednávku prázdninového vozu v letním období mezi 7. dnem a 48 hod. před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetím Vozidla), bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % nájemného, maximálně však za 14 dní pronájmu prázdninového vozu.
  • 8.1.3 Pokud Nájemce zruší svou objednávku prázdninového vozu méně než 48 hod. před začátkem sjednaného nájmu či po dohodnutém čase převzetí Vozidla, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % nájemného, maximálně však za 14 dní pronájmu prázdninového vozu.

O částku uvedenou v čl. 8.1.1, 8.1.2 nebo 8.1.3 těchto Všeobecných podmínek bude kauce snížena a zbytek kauce bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud je výše kauce nižší než výše storno poplatku, ponechává si Pronajímatel kauci v plné výši. Čl. 7.4 těchto Všeobecných podmínek se uplatní obdobně.

8.2 Pokud Nájemce (popř. osoba jednající za Nájemce) po podpisu Smlouvy poruší povinnost podepsat nebo poskytnout některý z dokumentů předvídaných ve Smlouvě (např. vystavit zajišťovací směnku, nebo uzavřít dohodu o vyplňovacím právu směnečném), má Pronajímatel právo odstoupit od Smlouvy. Současně se přiměřeně uplatní bod 8.1.3 těchto Všeobecných podmínek a Nájemce bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené v bodě 8.1.3 těchto Všeobecných podmínek.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Je-li ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým Nájemce na základě Smlouvy nebo následně na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele Vozidlo poskytl k užívání, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce.

9.2 Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky, a to především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.3 Případné spory ze Smlouvy lze řešit mimosoudně. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi pronajímatelem a nájemcem je v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) - www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si nesou strany samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které jsou spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi l mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné na stránkách ČOI (https://www.coi.cz/informace-o- adr/). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od doby, kdy u podnikatele uplatnil své právo poprvé.

9.4 Jestliže je ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek neplatné nebo nepoužitelné nebo se neplatným nebo nepoužitelným stane, nedotýká se to platnosti a použitelnosti ostatních ustanovení.

9.5 Všeobecné podmínky mohou být měněny pouze písemně.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 6. 2. 2023

Aktuální všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky platné do 19. 7. 2023.
Všeobecné obchodní podmínky platné do 5. 2. 2023.
Všeobecné obchodní podmínky platné do 3. 10. 2022.
Všeobecné obchodní podmínky platné do 16. 5. 2022.