Powered by Smartsupp

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Autopůjčovna Praha s.r.o., IČO: 09302697, se sídlem Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 334096 (dále jen „Společnost“ nebo „Pronajímatel“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost poskytuje svým klientům (dále jen „Nájemci“ či „Nájemce“) pronájem osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství určených k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů (dále jen „Vozidla“ či „Vozidlo“) v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a všeobecnými podmínkami nájmu motorového vozidla.

1.2 Tento reklamační řád upravuje postup při vytknutí vad Nájemcem při převzetí Vozidla, za trvání nájmu a při vrácení Vozidla.

2. Předání Vozidla Nájemci, práva z vadného plnění

2.1 Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci Vozidlo na základě předávacího protokolu, a to v řádném technickém stavu tak, aby jej Nájemce mohl po dobu nájmu řádně užívat.

2.2 Veškeré zjevné vady, poškození, stížnosti a připomínky týkající se Vozidla a jeho stavu musejí být Nájemcem uplatněny nejpozději poté, co Pronajímatel a Nájemce provedou prohlídku Vozidla a Nájemci je umožněno prohlédnout si Vozidlo, tj. při převzetí Vozidla od Pronajímatele. Veškeré zjevné vady, poškození, stížnosti a připomínky jsou následně zaznamenány do předávacího protokolu, který podepisují Pronajímatel i Nájemce. Bude-li v průběhu trvání nájmu, nebo při předání Vozidla zpět Pronajímateli zjištěno poškození nebo vada Vozidla, které nebyly uvedeny v předávacím protokolu o převzetí Vozidla Nájemcem, odpovídá za toto poškození Nájemce, ledaže prokáže, že poškození existovalo již v okamžiku předání Vozidla Nájemci.

2.3 Předávací protokol tvoří přílohu a nedílnou součást nájemní smlouvy a je tvořen ze třech částí, z nichž jedna se vyplňuje při předání Vozidla Nájemci, druhá část při odevzdání Vozidla Nájemcem Pronajímateli a třetí část při případné dodatečné prohlídce Vozidla (dále jen „Doprohlídka“) prováděné za podmínek stanovených nájemní smlouvou. Pronajímatel při předání Vozidla pořizuje o jeho stavu fotodokumentaci a případně i videodokumentaci. Nájemce je rovněž oprávněn pořídit si při převzetí vlastní fotodokumentaci, případně videodokumentaci Vozidla.

2.4 Případné technické vady Vozidla, které nebylo možné zjistit vizuálně, je Nájemce povinen Pronajímateli vytknout neprodleně poté, co je bylo možné zjistit, tj. neprodleně po zahájení jízdy (nejpozději do 30 minut).

2.5 Reklamace dle čl. 2.4 reklamačního řádu je třeba uplatnit u odpovědné osoby v místě předání Vozidla, bylo-li Vozidlo předáno na jedné z Parkovacích ploch či Odstavném parkovišti dle nájemní smlouvy, nebo na jiném dohodnutém místě. Reklamace je řešena ihned na místě a její vytknutí je doplněno do předávacího protokolu a doplnění osvědčeno podpisy Pronajímatele i Nájemce tak, aby vytknutí vady Nájemcem bylo zřejmé při skončení nájemního vztahu a vrácení Vozidla.

2.6 V případě, že řádně vytknutá technická vada nebrání řádnému užívání Vozidla, má Nájemce právo na poskytnutí přiměřené slevy z nájemného. V případě, že vada brání řádnému užívání Vozidla, má Nájemce právo odmítnout dopravní prostředek převzít. Pokud je nezpůsobilost Vozidla k provozu a k ujednanému způsobu užívání, která existovala již při odevzdání Vozidla nájemci, zjištěna až dodatečně, má Nájemce právo Vozidlo vrátit a žádat odstranění vady pronajímatelem, odevzdání náhradního Vozidla stejného nebo obdobného typu, nebo zrušení nájemní smlouvy. Pokud Pronajímatel takové Vozidlo nemůže poskytnout, nájemní smlouva se ruší a Nájemce má právo na vrácení všech plnění poskytnutých Pronajímateli.

3. Trvání nájmu

3.1 Vzhledem k tomu, že od okamžiku převzetí Vozidla Nájemcem do doby zpětného převzetí Vozidla Pronajímatelem vykonává Nájemce plnou kontrolu nad Vozidlem, je povinen průběžně kontrolovat, zda Vozidlo nevykazuje vady.

3.2 Nájemce se zavazuje oznámit Pronajímateli neprodleně telefonicky (tel. kontakt: +420 608 111 120) a následně písemně (e-mailem na info@autopujcovnapraha.com) jakékoliv vady na Vozidle, ať již vyžadují opravu nebo ne.

3.3 V případě postupu dle čl. 3.2 tohoto reklamačního řádu je mezi Nájemcem a Pronajímatelem telefonicky domluven další postup, tj. zda provede opravu Nájemce nebo Pronajímatel a na čí náklady. Tento postup, bude následně písemně potvrzen (e-mailem).

3.4 Jde-li o vadu, za kterou odpovídá Pronajímatel, je Pronajímatel povinen ji odstranit do 3 dnů od jejího vytknutí. Neodstraní-li Pronajímatel vadu v této lhůtě a může-li Nájemce užívat Vozidlo jen s obtížemi, má Nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

4. Vrácení Vozidla Pronajímateli

4.1 Vozidlo je vraceno ve sjednaný čas v Místě vrácení dle nájemní smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Předání Vozidla Nájemcem Pronajímateli je možné až po jeho umytí. Nájemce je povinen se předání Vozidla účastnit tak, aby mohl spolu s Pronajímatelem provést prohlídku stavu vraceného Vozidla a sepsat záznam do předávacího protokolu.

4.2 O stavu Vozidla při jeho vrácení Nájemcem Pronajímateli včetně případného vytknutí vad bude sepsán záznam do druhé části předávacího protokolu. Předávací protokol jsou povinni podepsat Nájemce i Pronajímatel. Pronajímatel i Nájemce jsou vedle toho oprávněni pořídit si fotodokumentaci, příp. videodokumentaci Vozidla, zachycující jeho stav v době vrácení a datum a čas jejího pořízení.

4.3 Pronajímatel je oprávněn provést Doprohlídku Vozidla za podmínek stanovených nájemní smlouvou (zejména pokud je Vozidlo vráceno mimo Místo vrácení, mimo pracovní hodiny, znečištěné, nebo muselo-li být Nájemci odebráno), přičemž termín Doprohlídky je sjednán při převzetí Vozidla Pronajímatelem a doplněn do předávacího protokolu. Pokud se Nájemce nedostaví, bude Doprohlídka provedena bez jeho přítomnosti. Stav Vozidla je zaznamenán do třetí části předávacího protokolu. Pronajímatel i Nájemce jsou vedle toho oprávněni pořídit si z Doprohlídky fotodokumentaci, příp. videodokumentaci Vozidla, zachycující jeho stav v době Doprohlídky a datum a čas pořízení.

4.4 Za podmínky, že se vada vyskytla ne dříve, než 12 hodin před vrácením Vozidla, je Nájemce oprávněn ji vytknout i při vracení Vozidla. Jde-li o vadu, pro kterou mohl užívat Vozidlo jen s obtížemi, má Nájemce právo na přiměřenou slevu. U vady ztěžující zásadním způsobem užívání, nebo znemožňující užívání, má Nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Reklamační řád se řídí právními předpisy České republiky, a to především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.2 Reklamační řád může být měněn pouze písemně.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 20. července 2023.

Archiv:
Reklamační řád platný od 3. 10. 2022 do 19. 7. 2023.